Erasmus +

O programie

Celem programu Erasmus jest stworzenie studentom, którzy dobrze znają język obcy i mają sprecyzowane zainteresowania badawcze, możliwości wyjazdu na semestr (trymestr) do jednej z kilku zagranicznych uczelni, z którymi Instytut ma podpisaną umowę o współpracy.

Celem studenckich wyjazdów jest nie tylko doskonalenie języka obcego, poznawanie kultury kraju i uczelni, w której student spędza kilka miesięcy, lecz nade wszystko uczestnictwo w zajęciach, słuchanie wykładów, studiowanie literatury. Jest to uzupełnienie i kontynuacja studiów realizowanych w Instytucie Pedagogiki UJ.

Studenci wyjeżdżający za granicę realizują przedmioty zawarte w Learning Agreement, uzyskując stosowną liczbę punktów (w skali ECTS). Liczba koniecznych do uzyskania punktów jest taka, jak w większości uczelni i wynosi 60 punktów rocznie (30 punktów semestralnie lub 20 trymestralnie).

Uczestnictwo w programie umożliwia studentom ubieganie się o stypendium wypłacane na ogół w euro. Wysokość stypendium jest co roku ustalana na nowo na szczeblu całego Wydziału Filozoficznego, stosownie do funduszy przekazywanych przez Program z zagranicy.

Stypendyści programu Erasmus otrzymują prawo do uzyskania wizy na czas pobytu w uczelni za granicą oraz prawo do legalnej pracy, pozwalającej na zdobycie dodatkowych funduszy ułatwiających pobyt za granicą.

 

Umowy Instytutu Pedagogiki z uczelniami zagranicznymi

 • Universidad de Burgos (Hiszpania)
 • Aristotle University of Thessaloniki (Grecja)
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena (Niemcy)
 • Universität Augsburg (Niemcy)
 • University of Zagreb (Chorwacja)
 • University of Patras (Grecja)
 • Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania)
 • Univerzita Tomase Bati ve Zline (Czechy)
 • University College of Teacher Education (Austria)
 • University of Presov (Słowacja)
 • University of Porto (Portugalia)
 • Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy)
 • Universidad de Alicante (Hiszpania)
 • Charles University in Prague (Czechy)
 • Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Niemcy)
 • Universidade de Algarve (Portugalia)
 • Universita degli Studi di Macerata (Włochy)
 • Universidad de Oviedo (Hiszpania)
 • Universitat de Valencia (Hiszpania)

Rekrutacja

Kryteria kwalifikacji

Koordynator: dr hab. Katarzyna Wrońska

e-mail: katarzyna.wronska@uj.edu.pl

Miejsce składania dokumentów: dokumenty należy składać w sekretariacie ogólnym Instytutu Pedagogiki ul. S. Batorego 12, w godz. 9.00 – 12.00.  

Lista wymaganych dokumentów (oprócz wniosku online):

1. CV w jezyku polskim i w języku obcym wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji.

2. List motywacyjny w języku polskim w merytoryczny sposób uzasadniający wybór zagranicznej uczelni (m. in. poprzez wskazanie związku programu studiów zagranicznych z progarmem realizowanym w Instytucie Pedagogiki lub projektami badawczymi, w których bierze udział kandydat). Dodatkowo można, choć nie jest to wymagane, wskazać dwie inne uczelnie (na wypadek nie zakwalifikowania się na wyjazd z wyboru pierwszego).

3. Świadectwo znajomości właściwego języka obcego (w zależności od uczelni B2 lub C1). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4. Zaświadczenie potwierdzające działalność studencką, udział w konferencjach oraz otrzymanie nagród i wyróżnień.

5. Spis publikacji oraz kserokopie pierwszej strony artykułów/recenzji/tłumaczeń/rozdziałów książek, z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu.

Uwaga: dokumenty 1,2,3,5 musza być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę. Dokumenty bez podpisów  nie będą rozpatrywane.

Skład komisji rekrutacyjnej

Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Wrońska

Z-ca Przewodniczącej: dr Renata Sigva

Członkowie: dr Jolanta Mazur, Przedstawiciel studentów/doktorantów

Punktacja i sposób oceniania kandydatów

1. Cele naukowe wyjazdu (0-5 pkt)

Cele naukowe wyjazdu stypendialnego powinny być zbieżne z programem studiów na macirzystej jednostce (poświadczone listem motywacyjnym).

2. Stopień znajomości języka kraju, do którym składana jest aplikacja lub języka angielskiego (0-3 pkt)

a. poziom A1/2:  1 pkt
b. poziom B1/2:  2 pkt
c. poziom C1/2:  3 pkt

3. Średnia ocen (0-3 pkt)

a. średnia 4,51 - 5,00: 3 pkt
b. średnia 4,21 - 4,50: 2 pkt
c. średnia 4,00 - 4,20: 1 pkt
d. średnia < 4,00:       0 pkt

4. Aktywność społeczna i naukowa kandydata (0-9 pkt)

a. udział w komisjach wydziałowych, kołach naukowych, samorządzie, wolontariat naukowy (0-2 pkt)
b. udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (0-2 pkt)
c. nagrody i wyróżnienia naukowe (0-2 pkt)
d. publikacje (0-3 pkt)

Uwaga: poszczególne dokonania kandydata muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami.

Harmonogram rekrutacji na program Erasmus+ 2017/18

Termin rekrutacji: 20 - 31.01.2017 r.

Kwalifikacja studentów i doktorantów: 01 - 08.02.2017 r.
Nie jest przewidziana rozmowa kwalifikacyjna.

Przesłanie protokołów do DMWS: 28.02.2017 r.

Procedura rekrutacyjna na program Erasmus+ 2016/17 – LINK DO STRONY DMWS

Procedura odwoławcza: 16 - 24.02.2017 r.
Kandydatowi przysługuje możlwiość odwołania się od decyzji właściwej komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia publikacji protokołu Komisji. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Dziekana właściwej Jednostki. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 14 dni, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej Kandydatowi.

 

Kontakt

Strona internetowa Działu Międzynarodwej Wymiany Studenckiej - LINK

 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Sekretariat Instytutu Pedagogiki (pok. 1)

ul. S. Batorego 12,

w godz. 9.00 – 12.00.  

 

Koordynator: dr hab. Katarzyna Wrońska

e-mail: katarzyna.wronska@uj.edu.pl