eng pl

dr Małgorzata Michel

 

Stanowisko: adiunkt

Koordynator przedmiotów: Kulturotechnika w resocjalizacji, Projektowanie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, metody i formy pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym, streetworking.

Zainteresowania naukowe: koncentrują się wokoł szczegółowych zagadnień dotyczących lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji takich, jak: czynniki chroniące i czynniki ryzyka na trzech poziomach profilaktyki, sieć instytucji lokalnych i ich partcypacja w pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej w środowisku otwartym, synergia czynników endogennych i egzogennych w lokalnym systemie, tworzenie bezpiecznej przestrzeni (broken windows theory), CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Koncepcja twórczej resocjalizacji- teatr.

Zainteresowania badawcze: Korespondują z zainteresowaniami naukowymi, dotyczą lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji, mają swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach konferencyjnych i publikacjach naukowych.

Uczestniczka Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych.

Opieka naukowa nad czasopismem: “Reska. ResUJ z nami”.

Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego.

Autorka i realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów profilaktycznych dotyczących społeczności lokalnych

Autorka monografii oraz artykułów naukowych, opublikowanych w pracach zbiorowych i wydawnictwach pokonferencyjnych, między innymi:

 

Monografie: Streetworking- aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.

                  Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa, 2013.

Artykuły:

 • Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji psychoaktywnych [w:] B. Urban., (red). Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu, Kraków 2001, wyd. UJ, str. 113- 127.
 • Profilaktyka w środowisku lokalnym [w:] Urban B., (red.) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży”, Mysłowice 2004, str. 284- 296.
 • Możliwości zastosowania kuratorskiego programu Straight Thinking on Probation (STOP) w warunkach polskich [w:] Zinkiewicz B. (red.) Współczesna kuratela sądowa, Mysłowice, 2006, str. 62- 69.
 • Specyfika komunikacji w metodzie Synanonu i „synanon game”, [w:] Opieka, wychowanie, terapia, nr 1, 1999.
 • Grupa rówieśnicza jako podstawowe środowisko działań profilaktycznych w społeczności lokalnej [w:] Nauczyciel i szkoła nr. 1- 2, Mysłowice 2002, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, str. 247- 259.
 • Koncepcja profilaktyki lokalnej w kontekście nowoczesnego modelu profilaktyki [w:] Hejnał oświatowy, nr 4/66, Kraków 2005, str. 1-3.
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci przedszkolnych jak element pierwszorzędowej profilaktyki zachowań agresywnych [w:] Pedagogika społeczna, nr 1/ 2006, Warszawa.
 • Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji odurzających jako punkt wyjścia do tworzenia pozytywnych oddziaływań profilaktycznych [w:] T. Sołtysiak i J. Sudar- Malukiewicz, (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Bydgoszcz 2003, str. 365- 377.
 • Metoda organizowania środowiska jako podstawa skutecznych oddziaływań profilaktycznych w lokalnym systemie resocjalizacji [w:] F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna, perspektywy i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, str. 349- 360.
 • “Młodzieżowa Grupa Profilaktyczna jako próba tworzenia alternatywnych działań młodzieży zagrożonej patologią” [w:] Grochmal- Bach B., Knobloch- Gala A., (red.) „Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco- młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia”, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, str. 147- 163.
 • Myśl globalnie działaj lokalnie- współdziałanie młodzieży we wspólnocie lokalnej w ramach lokalnego systemu resocjalizacji [w:] Sajdak Anna (red.) „Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich”, wyd. UJ, Kraków 2005, str. 87- 96.
 • Poczucie alienacji jako determinanta i skutek marginalizacji społecznej młodzieży [w:] Urban Bronisław (red.) „Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży”, Wyd. WAM, Kraków 2005, str. 221- 244.
 • Uwarunkowania skuteczności kierowanych do kobiet uzależnionych programów redukcji szkód [w:] Pospiszyl I., Szczepanik R. (red.) „Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet”, Łódź 2007, str. 251- 260.
 • Oddziaływania resocjalizacyjne na wolności jako alternatywa wobec systemu penitencjarnego dla młodocianych przestępców [w:] Urban B. (red.) „Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości”, Mysłowice, 2007, str. 324- 337.
 • Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowo- dydaktycznej w setną rocznicę urodzin profesora Jana Konopnickiego i piętnastą rocznicę powstania Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji IP UJ [w:] Rocznik Pedagogiczny t. 29, 2006, str. 77- 81.
 • Wzmacnianie poczucia kontroli wewnętrznej jako jeden z celów oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, (red.) M. Konopczyński B M Nowak, Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, Warszawa, 2008, str. 248- 260.
 • Skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych w Polsce- uwarunkowania i tendencje, [w:] Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego, oddział w Krakowie, Kraków, 2008, str. 17- 26.
 • Synergia czynników osobowościowych i środowiskowych jako istotny czynnik lokalnych systemów zapobiegania przestępczości nieletnich (red.) F. Kozaczuk, Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Rzeszów 2009, str. 130- 139.
 • Nowoczesny model zachowań agresywnych w świetle behawiorystyczno- kognitywnego ujęcia w resocjalizacji [w:] Urban B., (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Mysłowice, 2010, str. 253- 261.
 • Zjawiska marginalizacji społecznej młodzieży i dorosłych w środowisku lokalnym. Stan, uwarunkowania, przeciwdziałanie [w:] , Bomba j., Hampel S., (red.), Aktywizacja kulturalno- oświatowa i społeczno- gospodarcza środowisk lokalnych, Siedlce 2010, str. 282- 294.
 • Rola mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawca czynu karalnego lub przestępstwa w procesie karnym w kontekście idei sprawiedliwości naprawczej, [w:] Przybyliński S., (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, Toruń, 2010, str. 45- 57.
 • Lokalny system resocjalizacji- utopia czy realna konieczność? [w:] Przybyliński S., (red.), Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, Kraków, 2010, str. 31- 41.
 • Streetworking jako alternatywa dla instytucjonalnych metod profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży, [w:] Apanel D., Jaworska A., (red.), Wychowanie- nierozłączność teorii i praktyki, Toruń, 2010, str. 227- 237.
 • Strategia inkluzji społecznej młodzieży marginalizowanej w lokalnym systemie resocjalizacji [w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXIII, Kraków, 2010, str. 101- 110.
 • Emanzipation der Aggression Herausforderung fur Resozialisierungspadagogik [w:] red. A. Kieszkowska, Horizonte der sozialen wiedereingliederung, Polen, 2010, str. 200- 212.
 • ZAstosowanie technik teatralnych w kognitywno- behawioralnych działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowanych do młodzieży z deficytami behawioralnymi [w:] Zurakowski B., (red.), Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2011, str. 127- 137.
 • Program “Wykorzystaj szansę- zdobądź nowe umiejętności” jako przykład próby inkluzji społecznej młodzieży marginalizowanej [w:] Kieszkowska A., (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Wydawnictwo IMPULS, Kraków, 2011, str. 597- 603.
 • Streetworking- odpowiedć na potrzeby “dzieci ulicy. Alternatywa czy uzupełnnienie tradycyjnego systemu opieki i wychowania? [w] Szczepanik R., Wawrzyniak j., (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Diagnoza i kierunki rozwoju. Wydawnictwo Akademiii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2012, str. 127- 139.
 • Gra w wykluczenie społeczne w świecie płynnej rzeczywistości [w:] Kieszkowska A., Ambrozik W., (red.), Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Wydawnictwo IMPULS, Kraków, 2012, str. 127- 142.
 • Subkultura EMO- fenomen socjokulturowy czy nowa grupa marginalizowanych społecznie gimnazjalistów? [w:] J. Pułka, J. Aksman (red.) Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych- w i pomimo czasów ponowoczesnych, Kraków, 2012, str. 167- 176.
 • Koncepcja tworzenia bezpiecznej przestrzeni w lokalnym systemie resocjalizacji jako reakcja na “grę w wykluczenie społeczne” w świecie płynnej nowoczesności, [W:] Urban B., Konopczyński M., Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2012, str. 145- 155.
 • Strategia inkluzji społecznej osób marginalizowanych w lokalnym systemie resocjalizacji z perspektywy welfare stare i empowerment,[w:] Resocjalizacja Polska, nr 3/ 2012, str. 137- 151.
 • Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji u “młodych bezdomnych” w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera, [w:] Resocjalizacja Polska, nr. 4/ 2013, str. 153- 168.
 • Proces socjalizacji dzieci na ulicy do gangów i zorganizowanych grup przestepczych w przestrzeniach lokalnych, [w:] Resocjalizacja Polska, nr 5/ 2013, str. 127- 149.
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych w działalności edukacyjnej szkoły.Aspekty teoretyczne i praktyczne- know how profilaktyki szkolnej, [w:] A.Szecówka, B.Ogonowski (red.) Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2013, str. 61- 83.
 • Szkoła jako przestrzeń realizacji działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Konteksty lokalne [w:] B.M. Nowak, J. Krawczyk (red.) Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, 2014, str. 95-111.
 • Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni szkoły w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcji resilience [w:] Resocjalizacja Polska, nr 6/2014, str. 101- 120.

Prowadzone przedmioty: Diagnostyka w resocjalizacji, Projektowanie działań profilaktycznych w społeczności lokalnej, Metody Twórczej  Resocjalizacji, Streetworking, Profilaktyka zachowań ryzykownych, Metodyka wychowania resocjalizującego, Zagrożenia współczesnej cywilizacji a patologia społeczna, Koncepcje i systemy profilaktyki społecznej, Samopomoc w resocjalizacji.