Organizacja roku akademickiego 2016/17

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2016 roku do 24 lutego 2017 roku

- letni - od 25 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

    od 2 października 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku
    od 3 stycznia 2017 roku do 29 stycznia 2017 roku
    od 25 lutego 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku
    od 19 kwietnia 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku

 

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2017 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

Sesje egzaminacyjne

    Zimowa: od 30 stycznia 2017 roku do 11 lutego 2017 roku
    Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku
    Letnia: od 16 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku
    Letnia poprawkowa: od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 roku

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dni wolne od zajęć

    Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2016 roku do 2 stycznia 2017 roku
    Przerwa semestralna: od 12 lutego 2017 roku do 17 lutego 2017 roku
    Przerwa świąteczna: od 14 kwietnia 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku
    Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2017 roku do 30 września 2017 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

    2 maja 2017 roku
    piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

 

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.