Organizacja roku akademickiego 2017/18

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2017 roku do 23 lutego 2018 roku

- letni - od 24 lutego 2018 roku do 30 września 2018 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

    od 2 października 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku
    od 3 stycznia 2018 roku do 28 stycznia 2018 roku
    od 24 lutego 2018 roku do 29 marca 2018 roku
    od 4 kwietnia 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku

 

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

Okres od 16 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Sesje egzaminacyjne

    Zimowa: od 29 stycznia 2018 roku do 10 lutego 2018 roku
    Zimowa poprawkowa: od 17 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku
    Letnia: od 16 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku
    Letnia poprawkowa: od 1 września 2018 roku do 15 września 2018 roku

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dni wolne od zajęć

    Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku
    Przerwa semestralna: od 11 lutego 2018 roku do 16 lutego 2018 roku
    Przerwa świąteczna: od 30 marca 2018 roku do 3 kwietnia 2018 roku
    Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2018 roku do 30 września 2018 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

    2 maja 2018 roku
    piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

 

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.