Publikacje Pracowników

 

Krystyna  AblewiczTeoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wyd. UJ, Kraków 2003.

 

Franciszek  AdamskiRodzina. Wymiar społeczno - kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002.

 

Tadeusz Aleksander, Andragogika. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe  ITE, Radom - Kraków 2009.

 

Dorota Barwińska, Edukacja międzykulturowa w dwunarodowych stowarzyszeniach w świetle badań w Polsce i w Niemczech, Wyd. Naukowe Novum, Płock  2007.

 

Bogusław Bieszczad, Młoda rodzina wobec zadań wychowawczych, Wyd. WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.

 

Bogusław Bieszczad,  Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna, Wyd. UJ, Kraków 2013.

 

Bogusław Bieszczad, Anna Gaweł, Reinterpretacje kontekstów wychowania, Wyd. Libron, Kraków 2016.

 

Ewa Bobrowska, Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu, Wyd. UJ, Kraków  2007.

 

Jacek Bylica, Bajki profilaktyczne, Wyd. OWR i ZSS, Andrychów 2004.

 

Jacek Bylica,  Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień, Wyd. UJ, Kraków 2010.

 

Beata Cyboran, Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy, Wyd. UJ, Kraków 2008.

 

Joanna Zofia Danilewska, Agresja u dzieci - szkoła porozumienia, WSiP, Warszawa 2002.

 

Joanna Zofia Danilewska, O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji, Oficyna Wydawnicza „ Impuls ‘’, Kraków 2014.

 

Anna Dąbrowska, Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i przestrzeni życiowej przez dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk, Wyd. Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce 2009.

 

Anna Dąbrowska, Wizja perspektywistycznego życia u dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych, Wyd. Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, Ostrowiec Św. 2011.

 

Anna Dąbrowska, Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci migrantów zarobkowych z województwa świętokrzyskiego. Publikacja podsumowująca projekt, Wyd. Akademii Przedsiębiorczości, Kielce 2011.

 

Anna Dąbrowska, Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno - wychowawczej z nieletnimi, Wyd. PWN, Warszawa 2014.

 

Renata Doniec, Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno - moralne w świadomości trzech pokoleń, Wyd. UJ, Kraków 2001.

 

Anna Gaweł, Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Wyd. UJ, Kraków 2003.

 

Anna Gaweł,  Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wyd. UJ, Kraków 2014.

 

Dorota Gierszewski, Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej, Wyd. UJ, Kraków 2017.

 

Renata Głogowska,  Teoretyczna wiedza pedagogiczna w praktyce edukacyjnej, Wyd. UJ, Kraków 2004.

 

Beata Gola, Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Wyd. UJ, Kraków 2008.

 

Bartłomiej Gołek, Poznawcze potrzeby nauczycieli, Wyd. UJ, Kraków 2010.

 

Łukasz Hajduk, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi  Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, Wyd. UJ, Kraków 2013.

 

Łukasz Hajduk,  Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego, Wyd. UJ, Kraków - Nowy Sącz 2013.

 

Dominika Jagielska, Janina KostkiewiczPedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Wyd. UJ, Kraków 2015.

 

Dominika Jagielska, Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków, Wyd. UJ, Kraków 2014.

 

Janina Kostkiewicz, Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka  Wilhelma Foerstera, Wydanie II zmienione i poszerzone, Oficyna Wydawnicza „Impuls",  Kraków 2008.

 

Janina Kostkiewicz,  Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Oficyna Wydawnicza   „ Impuls ‘’, Kraków 2013.

 

Marek Kościelniak, Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa,  Wyd. UJ, Kraków 2004.

 

Michel Henri Kowalewicz, Lessing et la culture du Moyen Age, Wyd. Weidman, Hildesheim, 2003.

 

Małgorzata Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno - prawne i bariery realizacyjne, Rzecznik Praw Dziecka , Warszawa 2013.

 

Małgorzata Kozak,  Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Oficyna Wydawnicza  Impuls, Kraków 2014.

 

Justyna Kusztal, System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, Wyd. WAM, Kraków 2008.

 

Tomasz Leś, Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa Platona i Arystotelesa, Wyd. UJ, Kraków 2016.

 

Barbara Łuczyńska, Fenomen Henryka Jordana naukowca, lekarza społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji, Wyd. UJ, Kraków 2002.

 

Małgorzata Michel, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2013.

 

Małgorzata Michel, Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna, Wyd. UJ, Kraków 2016.

 

Marta Myszkowska-Litwa, Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej, Wyd. UJ, Kraków 2007.

 

Joanna Olszewska-Gniadek, Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa, Wyd. UJ, Kraków 2009.

 

Barbara Ostafińska-Molik, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży,  Wyd. UJ, Kraków 2014.

 

Stanisław Palka, Pedagogika w stanie tworzenia, Wyd. UJ, Kraków 1999.

 

Stanisław Palka,  Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Wyd. UJ, Kraków 2003.

 

Stanisław Palka,  Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk  2006.

 

Renata Pater, Edukacja muzealna - muzea dla dzieci i młodzieży, Wyd. UJ, Kraków 2016. 

 

Dorota Pauluk, Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, Wyd. UJ, Kraków, 2005.

 

Dorota Pauluk,  Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki, Wyd. UJ, Kraków 2016.

 

Małgorzata Piasecka, Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży od substancji psychoaktywnych, Wyd. UJ, Kraków 2015.

 

Krzysztof Polak, Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wyd. UJ, Kraków, 2007.

 

Krzysztof Polak, Bezradność nauczyciela,  Wyd. UJ, Kraków 2012.

 

Anna Sajdak, Edukacja kreatywna, Wyd. WAM, Kraków 2008.

 

Anna Sajdak,  Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, Kraków  2013.

 

Agnieszka Sojka, Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno-pedagogiczne, Wyd.UJ, Kraków 2008.

 

Mariusz Sztuka, Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność,  Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

 

Joanna Torowska, Parki i ogrody Krakowa. Przestrzenie edukacyjne, Wydawnictwo MCDN, Kraków 2005.

 

Joanna Torowska, Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo UJ, Kraków  2008.              

 

Bronisław Urban, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, WN PWN, Warszawa 2012.                                 

 

Franciszek Wojciechowski, Niepełnosprawność-rodzina-dorastanie, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007.

 

Katarzyna Wrońska, Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Wyd. UJ, Kraków 2000.

 

Katarzyna Wrońska,  Pedagogika klasycznego liberalizmu w dwugłosie: John Locke i John Stuart Mill, Wyd. UJ, Kraków 2012.

 

Bogusław Żurakowski, Literatura - wartość - dziecko, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.