Procedura antyplagiatowa

Opis procedury antyplagiatowej

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 17 kwietnia 2014 oraz uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 8 maja 2014 wprowadzony został obowiązek przeprowadzenia procedury antyplagiatowej dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

  1. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich powstających w Instytucie Pedagogiki, a pozytywny wynik kontroli oryginalności pracy stanowi warunek dopuszczenia studenta/doktoranta do kolejnych etapów postępowania mającego na celu ukończenie studiów i uzyskanie tytułu.
  2. W roku akademickim 2016/2017 procedura antyplagiatowa może być przeprowadzona z użyciem systemu plagiat.pl lub Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

 

Plagiat.pl

  1. Procedurą antyplagiatową zajmuje się wyznaczona do tego osoba, zwana dalej "operatorem systemu". W Instytucie Pedagogiki jest nią mgr Joanna Karbowniczek (pokój nr 08 przy ul. Batorego 12 (e-mail: antyplagiat.pedagogika@uj.edu.pl),  która przyjmuje studentów/doktorantów po uprzednim mailowym umówieniu się.
  2. W celu sprawdzenia pracy magisterskiej przez system antyplagiatowy pod kątem oryginalności i ewentualnych zapożyczeń, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a. najpóźniej 14 dni przed terminem obrony promotor pracy zgłasza pisemnie (mailowo) do odpowiedniego sekretariatu temat pracy (wraz z nazwiskiem recenzenta), który zostanie wpisany do USOSa w celu umożliwienia archiwizacji pracy przez studenta w systemie APD (elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych);

b. praca powinna zostać wgrana przez studenta do systemu APD minimum 12 dni przed terminem obrony (sposób zamieszczenia pracy w systemie APD określają odrębne zasady: https://www.apd.uj.edu.pl);

c. po zamieszczeniu pracy w systemie APD i uzyskaniu numerów kontrolnych student powinien  ją zapisać w formacie PDF i wydrukować;

d. wydrukowana i oprawiona praca (w 2 egzemplarzach) wraz z wersją elektroniczną zapisaną w formacie PDF na płycie CD (i na wszelki wypadek na pendrive) powinna być dostarczona do operatora systemu antyplagiatowego nie później niż 10 dni przed obroną; prace będą sprawdzane w ciągu 72 godzin od momentu ich dostarczenia do operatora systemu (czas ten może ulec modyfikacji w zależności od obciążenia systemu);

e. wraz z pracą student składa oświadczenie o zgodności wersji pracy zamieszczonej w APD z wersją wydrukowaną oraz o wyrażeniu zgody na sprawdzenie pracy i zamieszczenie jej w bazie danych systemu antyplagiatowego (załącznik nr 1);

f. operator systemu sprawdza, czy wersja elektroniczna pracy jest identyczna z wersją wydrukowaną; w przypadku stwierdzenia różnic praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej;

g. jeżeli obie wersje są identyczne, operator systemu poddaje pracę sprawdzeniu przez system antyplagiatowy (począwszy od strony tytułowej do ostatniej strony zakończenia czy wniosków, bez bibliografii) i ocenia na podstawie raportu podobieństwa, czy praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń; w szczególności ustala czy:

- współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%

- współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%

- nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń

h. jeżeli w wyniku analizy raportu podobieństwa praca uznana została za oryginalną, operator systemu zapisuje elektroniczną wersję pracy w bazie danych systemu antyplagiatowego oraz przygotowuje „protokół kontroli oryginalności pracy", który wraz z raportem podobieństwa przekazuje do sekretariatu prowadzącego odpowiednie studia (załącznik nr 2);

i. po sprawdzeniu pracy operator systemu informuje drogą mailową studenta i promotora pracy o wyniku kontroli antyplagiatowej;

j. student ma obowiązek odebrać sprawdzony i opieczętowany egzemplarz drukowany pracy i przekazać go swojemu promotorowi do oceny;

k. promotor ma obowiązek podpisać „protokół kontroli oryginalności pracy" przed obroną pracy magisterskiej.

 

Otwarty System Antyplagiatowy (OSA)

1. W celu sprawdzenia pracy magisterskiej przez system antyplagiatowy pod kątem oryginalności i ewentualnych zapożyczeń, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a. najpóźniej 14 dni przed terminem obrony promotor pracy zgłasza pisemnie (mailowo) do odpowiedniego sekretariatu temat pracy (wraz z nazwiskiem recenzenta), który zostanie wpisany do USOSa w celu umożliwienia archiwizacji pracy przez studenta w systemie APD (elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych);

b. praca powinna zostać wgrana przez studenta do systemu APD minimum 12 dni przed terminem obrony (sposób zamieszczenia pracy w systemie APD określają odrębne zasady: https://www.apd.uj.edu.pl);

c. system APD automatycznie przekazuje pracę do kontroli antyplagiatowej przez system OSA;

d. system OSA przesyła drogą elektroniczną (na adres w domenie uj.edu.pl) raport podobieństwa do Promotora;

e. Promotor na podstawie wyniku analizy raportu podobieństwa akceptuje pracę w systemie APD;

f. po akceptacji pracy przez promotora w systemie APD student powinien ją wydrukować (praca będzie już opatrzona numerem kontrolnym) i przekazać do recenzji;

g. Promotor ma obowiązek wydrukować, podpisać i przekazać do sekretariatu raport podobieństwa przed obroną pracy magisterskiej

5. W przypadku wystąpienia w pracy zapożyczeń, stanowiących przypisanie sobie autorstwa części lub całości cudzego utworu, potwierdzonych raportem podobieństwa:

- operator systemu zgłasza ten fakt Promotorowi pracy i Dyrekcji danej jednostki;

- jeśli zapożyczenia zostaną uznane za niedopuszczalne procedura obrony zostaje zablokowana a protokół skierowany do Dziekana Wydziału Filozoficznego;

- wobec autora/ki pracy wszczyna się postępowanie dyscyplinarne określone przez ustawę (art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

6. Autor i Promotor pracy mają prawo do odwołania od stwierdzeń zawartych w raporcie. W takim wypadku:

- odwołanie wraz z uzasadnieniem musi zostać złożone w Dziekanacie Wydziału Filozoficznego w ciągu siedmiu dni od momentu udostępnienia Raportu w/w osobom;

- odwołanie rozpatruje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Filozoficznego;

złożenie takiego odwołania wstrzymuje przekazanie do Rektora wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a taki wniosek jest przekazywany w przypadku niezłożenia odwołania w wymaganym terminie.

7. Praca, która nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń, co wynika z raportu lub wyjaśnień promotora, może zostać skierowana do recenzji.

Wzór e-maila do operatora systemu plagiat.pl

Po wprowadzeniu pracy magisterskiej do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) należy wysłać maila z podanymi niżej danymi na adres: antyplagiat.pedagogika@uj.edu.pl

Imię i nazwisko autora pracy:

Studia:  stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł pracy licencjackiej/magisterskiej:

Imię i nazwisko promotora:

Adres mailowy promotora:

Data egzaminu: licencjackiego/magisterskiego

Proponowana data i godzina zgłoszenia się do złożenia prac do antyplagiatu:

Wiadomości innego typu będą ignorowane przez operatora systemu.

 

Jednocześnie informuję, że Operator systemu antyplagiatowego w Instytucie Pedagogiki NIE MA MOŻLIWOŚCI „próbnego" sprawdzania pracy w systemie Plagiat.pl.